અમદાવાદ ના લોકો એ ફક્ત 3 દિવસ માં ચુકવ્યો લાખો રૂપિયા નો દંડ. - Dhiraj News

અમદાવાદ ના લોકો એ ફક્ત 3 દિવસ માં ચુકવ્યો લાખો રૂપિયા નો દંડ.

સોમવાર થી લાગુ પડેલા મોટર વ્હીકલ એક્ટ અનુસાર અમદાવાદ માં 83 લાખ નો દંડ અમદાવાદી ભરી ચુક્યા છે.અને હવે થોડાક દિવસો માં 1 કરોડ ને ક્રોસ કરી જશે.

અમદાબાદ માં બુધવારે ટ્રાફિક પોલીસે એ 27.45 લાખ દંડ વસુલ્યો હતો.એ સાથે સાથે રાજ્ય સરકાર તરફ થી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે પયુસી અને હેલ્મેટ ના હોવાના કારણે નવા દંડ ની શરૂઆત 15 ઓગસ્ટ થી શરૂ થશે.

અમદાવાદ ના ટ્રાફિક પોલીસ મુજબ હેલ્મેટ વગર બાઈક ચાલવતા ટોટલ 704 કેસ નોંધ્યા.જેમાં 3.41 લાખ નો દંડ વસુલ્યો છે.16 સમ્પ્ટેમ્બર પછી 690 કેસ નોંધ્યા છે જેમાં 3.04 લાખ નો દંડ વસુલવામાં આવ્યો છે.

હાલમાં હેલ્મેટ વગર 500 રૂપિયા નો મેમો ફાડવા માં આવે છે.જયારે નિયમો પહેલા 100 રૂપિયાનો મેમો ફાડવામાં આવતો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *